Schooladviesgroep
 sinds 1975 Onderzoek - Begeleiding

De manier van werken bij ERGOSELECT gebeurt vanuit de invalshoek van de ontwikkelingspsychologie, waarbij de overgang van de deelgebieden "onderwijspsychologie", "beroepskeuzepsychologie" en "arbeids- en organisatie-psychologie" naadloos in elkaar overlopen.


De deskundigen bij ERGOSELECT zijn er zich dan ook terdege van bewust, dat effecten in een vroeg stadium van de opleiding, hun weerslag zullen hebben in de verdere ontwikkeling en de toekomstige mogelijkheden, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van beroepsontwikkeling en carriere.

De deelgebieden

1. Onderwijspsychologie (pedagogiek, orthopedagogiek, didactiek)
VORMING
 
2. Beroepskeuzepsychologie
KEUZE
 
3. Arbeids- en Organisatiepsychologie
MOBILITEIT

1. De school

De cognitieve ontwikkeling van het kind:

Onder cognitie verstaat men alle processen, die met denken, leren, herinneren en vergeten te maken hebben. Bij de cognitie horen ook intelligentie en taal.

Intelligentie wordt gemeten met behulp van tests. Een veel gebruikte test bij kinderen is de WISC-R. Deze test bestaat uit 6 verbale subtests en 6 niet verbale subtests., waaruit een intelligentie-quotient berekend kan worden. Het gemiddelde bij deze test is 100. Een recent ontwikkelde test is de Basis Niveau Test, vanaf groep 8 en de eerste klassen van de basisvorming.

2. Het beroep

Beroep en de beroepskeuze-psycholoog:

De betekenis van het werk en het beroep is voor iedereen binnen onze cultuur erg groot.

Het kiezen van een beroep is voor de jonge volwassene een zeer belangrijke aangelegenheid, waarover sommigen langer doen dan anderen en die voor sommigen moeilijker is dan voor anderen. Bij de beroepskeuze wordt vaak de hulp ingeroepen van de beroepskeuze-psycholoog, die het kind of de volwassene test en aan de hand van de bevindingen van het onderzoek adviseert over de te kiezen richting, scholing of beroep. Momenteel wordt uit een bestand van meer dan 3000 beroepen of opleidingen enkele gekozen, die het beste aansluiten bij de capaciteiten, de persoonlijkheid en de interesse van de onderzochte.

De beroepskeuze-psycholoog weet veel over beroepen, werkomstandigheden, opleidingen, eisen die aan het werk worden gesteld, toelatingseisen voor opleidingen etc.

3. Het werk

In het verlengde van de beroepskeuze-psycholoog treft men de Arbeids- en Organisatie-psycholoog. Algemeen kan gesteld worden dat het werkterrein van de A en O psycholoog begint waar dat van de beroepskeuze-psycholoog ophoudt.

Binnen de beroepsontwikkeling onderscheiden we loopbaanontwikkeling en Human Resources.

De successen in de carriere op volwassen leeftijd worden gelegd in de jeugd, met name scholing vormt een belangrijke voorspeller voor toekomstig beroeps-succes. Als er weinig succes wordt geboekt op school tijdens de jonge jaren wordt de kans op succes later in het beroepsveld gering. Er is een duidelijke relatie tussen scholing en de latere beroepsuitoefening.

Afsprakenlijn: Amsterdam 020 - 4890054
Utrecht 030 - 2540602
Limburg 043 - 3061118

intake - onderzoek - resultatengesprek - rapportage binnen 2 weken afgerond.

drs E. van der Oord
GZ PSYCHOLOOG NIP
register BIG
Lid LBRT 
(Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
Lid Stichting Beroepskeuze