• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Autisme (informatieverwerkingsstoornis)

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. Vaak komen klachten al op jonge leeftijd voor op drie terreinen: beperkte sociale interactie en verbeelding, beperkte verbale en non-verbale communicatie en zogenaamd ‘stereotiepe’ interesses en gedrag, vaak op het vlak van overfixatie of herhaling. Ergoselect verzorgt de diagnose van de verschillende vormen van autisme voor kinderen en volwassenen.

Algemene symptomen

De medische term voor Autisme is autisme-spectrum-stoornis (ASS). Bij mensen met ASS is er een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Het gevolg van deze storing is dat informatie die binnenkomt via de zintuigen anders wordt verwerkt. Daardoor kunnen mensen met ASS niet goed informatie integreren in een samenhangend geheel. De problemen komen voor op een drietal gebieden:

 • Sociale interactie en verbeelding: Het is moeilijk voor mensen met ASS om zich in te leven in anderen. Er wordt weinig of geen oogcontact gemaakt. Kinderen met ASS spelen vaak alleen, schijnbaar gedesinteresseerd in de activiteiten van andere kinderen. Volwassenen en kinderen begrijpen vaak niet goed het effect van gedrag op de beleving en emotie van anderen om hun heen. Kinderen kopiëren vaak gedrag zonder inzicht in waarom gedrag plaatsvindt en of het toepasselijk is in een bepaalde context.
 • Problemen met communiceren en (lichaams)taal. Mensen met ASS herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen. Er is vaak sprake van een vertraagde en afwijkende taalontwikkeling. De problemen met inbeelding kunnen ervoor zorgen dat figuurlijke uitspraken letterlijk worden genomen.
 • Stereotiepe interesses en gedrag. Met stereotiep gedrag wordt gedrag bedoeld, dat bestaat uit het herhalen van handelingen en geritualiseerd, dwangmatig gedrag. Het gaat hier bijvoorbeeld over overfixatie: helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, zonder aandacht voor iets anders. Vaak zijn er herhalende patronen in het gedrag, bijvoorbeeld een handeling precies volgens een bepaald stramien willen uitvoeren. Als dit patroon dan wordt doorbroken, is er vaak sprake van veel onrust.

Een autismespectrumstoornis is niet iets wat je krijgt, maar iets waarmee je geboren wordt. Het is een levenslange stoornis die invloed uitoefent op alle levensgebieden en levensfasen. Het is ook niet zo dat ASS voor iedereen gelijk is. De symptomen en sterkte zijn verschillend. Daarom spreken we ook van een spectrum: een verzameling  symptomen die we in het geheel classificeren als horend bij autisme.

Verschillende typen van Autisme

Binnen de autismespectrumstoornis (ASS) is een aantal subtypen identificeerbaar. Deze worden hieronder uiteengezet:

 • Klassiek autisme: een stoornis in het autismespectrum waarbij er problemen zijn op zowel sociaal vlak, in de verbale en non-verbale communicatie en waarbij sprake is van beperkte, herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten, waarbij ook sprake is van een stoornis in de verbeelding.
 • Stoornis van Asperger: een stoornis waarbij er problemen zijn in de sociale interactie. Er zijn beperkte patronen van gedrag, een beperkte belangstelling en een bijbehorend patroon van activiteiten. De spraakontwikkeling is over het algemeen wel goed ontwikkeld.
 • PDD-NOS: Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Het is een stoornis binnen het autismespectrum met tekortkomingen in de sociale interactie en tekortkomingen in de communicatieve vaardigheden of met aanwezigheid van stereotiepe gedragingen, interesses of activiteiten.
 • RETT-syndroom: dit is een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel; met name de hersenstam. Vanaf een leeftijd van 6-18 maanden vertraagt de ontwikkeling en ontstaat verlies van motorische vaardigheid en communicatie, met in vrijwel alle gevallen volledig verlies van spraak en loopvermogen. Het RETT- syndroom is vrij zeldzaam en komt eigenlijk alleen maar voor bij meisjes.
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd: Dit is een ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorsprong waarbij opgedane vaardigheden op het gebied van taal, sociaal gedrag, communicatie en motoriek langzaam verdwijnen en mentale retardatie vaak volgt. Beperkt, repetitief of stereotiep gedrag komt ook vaak voor. De symptomen treden over het algemeen pas op na 24 maanden.

Diagnose

Diagnostiek vindt plaats in een van onze vestigingen in Amsterdam, Hilversum of Vaals. Hierbij nodigen we de cliënt uit voor een diagnostisch onderzoek naar autisme. De diagnose zelf vindt plaats d.m.v. een zogenaamd diagnostisch interview, een geprotocolleerd interview waarbij gevraagd wordt naar relevante klinische aspecten van de stoornis. Meestal onderzoeken we op dezelfde dag ook hoe het is gesteld met de (sociale) ontwikkeling, taalontwikkeling, cognitief functioneren, de aanwezigheid van stereotiepe interesses en gedrag, neuropsychologische afwijkingen, sociaal-emotioneel functioneren, motorische vaardigheden en zelfredzaamheid. We gebruiken hiervoor een combinatie van gedragsobservatie en diagnostische tests. Met dit programma proberen we andere stoornissen uit te sluiten en de precieze vorm en aard van het autisme te achterhalen (dit wordt ook wel differentiaaldiagnose genoemd).

Daarnaast wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van de persoon in kaart gebracht. Dit gebeurt door middel van een interview met de cliënt zelf (bij volwassenen  en met naasten uit zijn nabije omgeving zoals partners en ouders). Vrijwel altijd vragen we bij kinderen ook de medewerking van docenten van de (basis)school, omdat deze over het algemeen beter in staat zijn te observeren of het gedrag van een kind afwijkt van dat van de andere kinderen in de groep.

Het onderzoek duurt in de regel een hele dag. Bij kinderen splitsen we het onderzoek uit over verschillende dagdelen. Na afloop worden alle gegevens gebundeld in een rapport. In dit rapport bevindt zich een overzicht van de gebruikte diagnostische instrumenten, een interpretatie van de resultaten, een conclusie en (deel)diagnose. Het rapport wordt vervolgens besproken met de ouders en/of de cliënt. We streven ernaar het rapport en de resultaten binnen twee weken na afname van het onderzoek afgerond te hebben.

Behandeling

Er bestaat geen genezing voor autisme. Behandelingen bestaan uit het aanleren van vaardigheden en het leren hanteren van de symptomen van autisme, bijvoorbeeld het verbeteren van de communicatieve vaardigheden, het inperken van stereotiepe gedragingen en het stimuleren van sociale interactie. De ouders worden hierbij vaak betrokken.

Aanmelden voor een diagnostisch onderzoek.

Na aanmelding bij Ergoselect nodigen wij u en/of uw kind uit voor een eerste gesprek. Dit eerste gesprek is vrijblijvend van aard. In dit gesprek proberen we te achterhalen wat de klachten zijn en of het onderzoek nuttig is en geschikt is voor de vraag- en probleemstelling. Bij volwassenen starten we over het algemeen dezelfde dag met het onderzoek. Bij kinderen splitsen we het onderzoek uit over verschillende dagen. Vaak is er van te voren al telefonisch contact geweest om de belangrijkste problemen in kaart te brengen.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u op deze pagina.

Informatie over kosten en vergoedingen vindt u hier.